Όροι Χρήσης υπηρεσιών «Agency»

Η εταιρία  «ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «INSURANCE INFORMATION NETWORK (CONET) P.C.» , (εφεξής “CONET”), έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο conet.gr και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους «βασικούς όρους χρήσης» τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του ανωτέρω δικτυακού τόπου έχει ήδη διαβάσει και αποδεχτεί.

Για την έναρξη χρήσης της πρόσθετης υπηρεσίας «Agency», (εφεξής Agency), ο αιτούμενος καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και να προβεί σε έναρξη χρήσης του Agency μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ο αιτών  είναι α) ασφαλιστικός πράκτορας, ασφαλειομεσίτης ή ασφαλιστικός σύμβουλος ή/και β) εκπροσωπεί νόμιμα, ή δεσμεύει με την υπογραφή του ασφαλιστικό πράκτορα, ασφαλειομεσίτη ή ασφαλιστικό σύμβουλο.

ΧΡΗΣΗ
Ο αιτών  σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Agency για να διευκολύνει την εργασία του. Θα δώσει κωδικούς χρήσης μόνο σε άτομα που είναι α) υπάλληλοί του ή/και β) ασφαλιστικοί πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, ασφαλιστικοί σύμβουλοι ή /και υπάλληλοί τους, ή/και γ) πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα να ασκούν ασφαλιστικές εργασίες. Τα άτομα αυτά θα αποδεχτούν τους «βασικούς όρους χρήσης».
Ο αιτών  είναι υπεύθυνος για προαιρετικές επιλογές λειτουργιών που θα δώσει στα παραπάνω άτομα.
Ο αιτών  ή αυτός τον οποίο εκπροσωπεί έχει σε ισχύ σύμβαση ασφαλιστικών εργασιών με κάθε ασφαλιστική εταιρία που θα συνδέει στο Agency και θα πράττει αυτό μόνο με τον κωδικό που του έχει δώσει η ασφαλιστική εταιρία.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο αιτών  κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την CONET λόγω παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου conet.gr από τον ίδιο ή/και από τα πρόσωπα στα οποία αυτός έχει δώσει κωδικούς χρήσης σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
H CONET διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών Agency με ή χωρίς προειδοποίηση προς τον αιτούντα.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ
Ο αιτών  κατανοεί και αποδέχεται ότι η CONET διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου,  η CONET δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο αιτών  ή ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Agency στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Η CONET δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η CONET δεν εγγυάται ότι το conet.gr ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια στοιχεία.  Η CONET δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του conet.gr ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η CONET.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Agency, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες ενώ αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ CONET και Χρήστη ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει  χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της CONET και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.