Βασικοί Όροι Χρήσης

Η εταιρία  «ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «INSURANCE INFORMATION NETWORK (CONET) P.C.», (εφεξής “CONET”), έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο conet.gr και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του ανωτέρω δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του conet.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Η CONET παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της υπηρεσίες, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης πατήσει το κουμπί «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του, θα είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί το conet.gr. Εάν επιλέξει το κουμπί «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το conet.gr. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί το conet.gr στο πλαίσιο εργασιακής του σχέσης με εταιρία ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εργοδότη του, η αποδοχή των Όρων Χρήσης δεσμεύει και τον εργοδότη, ο οποίος υπέχει ευθύνη έναντι της CONET, και οι οποιεσδήποτε ενέργειες επιχειρούνται από τον επισκέπτη/χρήστη, θα θεωρείται ότι επιχειρούνται από τον εργοδότη και θα τον δεσμεύουν. Με την επιφύλαξη του ανωτέρω εδαφίου, οι επισκέπτες/χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται  να ειδοποιούν άμεσα την CONET για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή/και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους. Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την ορθή χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Έξοδος). Η CONET δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των επισκεπτών/χρηστών να σεβαστούν και να τηρήσουν την παρούσα ρήτρα.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του conet.gr για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια παραβαίνει τους όρους του παρόντος ή του νόμου, και στις οποίες ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά περιλαμβάνονται:
1. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη/χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
2. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του conet.gr. Παραχάραξη ή αλλοίωση ή επιχείρηση παραχάραξης ή αλλοίωσης της βάσης δεδομένων (database) που περιέχει το conet.gr
3. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
4. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
7. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του conet.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
8. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του conet.gr.
9. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)
Η CONET διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Με την επιφύλαξη της ρήτρας περί ευθύνης του εργοδότη του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης του conet.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την CONET λόγω παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου conet.gr.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
H CONET διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες

ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η CONET διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο του conet.gr αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της CONET και των πελατών της. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή/και να "φορτωθεί", ή/και να μεταδοθεί ή/και να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το conet.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του conet.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η CONET δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του conet.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Η CONET δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η CONET δεν εγγυάται ότι το conet.gr ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια στοιχεία Η CONET δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του conet.gr ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η CONET.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το conet.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο conet.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Διεύθυνση και Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η CONET χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του για τρεις γενικούς λόγους:
· την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του
· την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του conet.gr
· την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
Η CONET δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του conet.gr σε κανένα τρίτο φορέα πλην των πελατών της. Η CONET μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του conet.gr σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
· Ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποδεχθεί το παρόν
· Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την CONET καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την CONET έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/χρήστες του conet.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το conet.gr.
· Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του conet.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και εν γένει όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του conet.gr.

COOKIES
Το conet.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του conet.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του conet.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του conet.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του conet.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του conet.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του conet.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο conet.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του conet.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες ενώ αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ CONET και επισκέπτη/χρήστη ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της CONET και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.